Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Visie en strategie

  Onze visie

  Vanuit het netwerk kinderen & jongeren in Limburg onderschrijven we mee de algemene visie en missie van Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid. 

  Onze accenten

  Welzijn en geestelijke gezondheid van elk kind

  Het netwerk streeft ernaar om het welzijn en de geestelijke gezondheid van ieder kind en jongere te dienen. Samenwerken met zo weinig mogelijk breuklijnen tussen “alle” actoren is een belangrijk uitgangspunt. Eerste, tweede en derdelijnsvoorzieningen schakelen in elkaar om te streven naar de zorg die het meest aansluit bij de zorgnood en hulpvraag van het kind / jongere en zijn context. Het netwerk zal het model toepassen zoals omschreven in de gids.

  Het gaat om laagdrempelige, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg. De opdracht voor het netwerk is het aanbieden van continuïteit van zorg doorheen de trajecten waarbij het tijdelijk niet goed functioneren van een kind vaak aanzet tot inzet van zorg binnen een bepaalde tijdsspanne. Het uitbouwen van zorgnetwerken en zorgcircuïts wordt verder gezet met meer aandacht voor aanvullvoor aanvullende samenwerking. We streven naar een transparant en evenwichtig zorgaanbod voor alle regio’s binnen de provincie.

  Kinderen en jongeren centraal

  Het basisuitgangspunt is dat ieder kind met een psychische kwetsbaarheid en een zorgnood én zijn context, recht hebben op geestelijke gezondheidszorg( GGZ)-hulp. Samen kijken we en spreken we af wie welke zorg opneemt. Alle levensdomeinen van het kind & de jongere worden meegenomen in de zorg.

  Vroegdetectie en vroeginterventie

  De erkenning van het belang en de aanwezigheid van expertise rond vroegdetectie en –interventie zet ons aan om verder in te zetten op deze aspecten. Het netwerk engageert zich om rond preventie en gezondheidspromotie meer toenadering te zoeken tot de organisaties en sectoren die hier hun expertise in hebben. Hulpverleners uit verschillende sectoren alert maken voor signalen van psychische kwetsbaarheden en aanmoedigen de stap te zetten naar GGZ loopt als een rode draad doorheen het zorgaanbod.

  Maximale betrokkenheid en participatie

  Het is belangrijk dat het kind & de jongere zoveel mogelijk in de eigen omgeving blijft functioneren. We willen de familie en omgeving van het kind betrekken in onze zorg. Wat ambulant ondersteund kan worden, wordt ambulant aangeboden.

  Hierbij wordt ook onder meer gezocht naar samenwerking met de zelfstandige kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. Mobiele zorg is een modaliteit die we naar alle plaatsen waar kinderen & jongeren verblijven, willen inzetten om de nodige zorg te verlenen. Indien er een opname nodig is dan zal deze zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden ingezet.

  Geestelijke gezondheid voorop

  Er wordt maximaal rekening gehouden met alle factoren die invloed hebben op de geestelijke gezondheid.

  Zorg installeren op scharnierleeftijd

  De uitdaging van het netwerk is om gedeelde zorg te installeren voor jongeren die zich in de scharnierleeftijd bevinden naar volwassenheid. Er dient afstemming te komen met de net-werken van GGZ voor volwassenen met het accent op kruisbestuiving van expertise vice versa vanuit  kinder- en jeugdpsychiatrie en het jongvolwassen GGZ aanbod.

  Onze strategie

  Het strategisch plan vertaalt bovenstaande accenten in gerichte netwerkacties. Zo krijgen de missie en visie van het netwerk een concrete vorm. De kernelementen uit het strategisch plan kan je terugvinden in de strategische fiches.

  Vragen?

  Wil je graag het volledig strategisch plan bekijken? Neem dan contact op met Veerle Umans.

  Volg ons op

  Ligant logo