Jouw zoekresultaten

  Niets gevonden

  Privacybeleid

  Ligant, gevestigd in Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van het privacybeleid van toepassing en vullen deze bepalingen het Cookiebeleid aan.

  Je rechten omtrent je persoonsgegevens

  Je hebt op elk moment recht op inzage en recht op correctie of volledige verwijdering (onder voorwaarde) van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben.   Wat betreft de volledige verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt het recht om dit te vragen, maar we zijn wettelijk verplicht om gezondheidsgegevens 30 jaar bij te houden. Je gegevens kunnen niet gewist worden tot deze bewaartermijn om is) Je kan contact opnemen met info@ligant.be.  Om je identiteit te controleren, vragen wij om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren alvorens wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
  Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 
  Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf (of in je directe opdracht aan een andere partij).

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit en Vlaamse toezichtcommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Ligant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ligant doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd.

  Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze Privacyverklaring, en omvatten (maar zijn niet beperkt tot)

  • Verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de gestelde doeleinden van deze verwerking;
  • Inzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie;
  • Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van deze persoonsgegevens te waarborgen;
  • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij daarvoor de toestemming van de persoon in kwestie hebben gevraagd en gekregen.

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  • In het kader van opvolging bij aanmelding.
  • Antwoorden op vragen in het contactformulier.
  • Om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten (uitvoering overeenkomst).
  • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
  • In functie van de wettelijke verplichting inzake het opstellen en bijhouden van het medisch dossier.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer.
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit.
  • Medische gegevens/diagnostiek in het kader van aanmelding.

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben gevraagd.  Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover is te vinden in ons Cookiebeleid. Persoonsgegevens worden uitsluitend op vrijwillige basis verzameld, wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een team.
   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Ligant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als algemene regel houden we persoonsgegevens bij volgens de wettelijk verplichte termijnen (tot 30 jaar na het laatste contact).

   

  Beveiliging van de gegevens

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

  • Alle personen die namens Ligant van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Ligant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via e-mail: info@ligant.be.
   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Ligant deelt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend mits toestemming van de cliënt in functie van de zorg.
   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Ligant neemt geen geautomatiseerde besluitvorming.
   

  Wijziging privacyverklaring 

  Ligant kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. U kan ons contacteren indien u deze wilt raadplegen

  De laatste wijziging dateert van 24 april 2024.

  Volg ons op

  Ligant logo